Aktualności

/Aktualności

Sobota tak jak dzień ustawowo wolny od pracy na gruncie PZP.

Ustawa z dnia z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę w zakresie sposobu liczenia terminów na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie bowiem z dotychczasowym brzmieniem art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) do [...]

Próbka w zamówieniach publicznych – uzupełnienie czy wyjaśnienie?

Istota próbki W myśl art. 25 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Dopełnieniem tego przepisu Ustawy [...]

Wykonawco pamiętaj – nie wszystkie dokumenty można uzupełnić !

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm., dalej jako „PZP”), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy [...]

Obowiązek zwrotu wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej

Ustawa Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) (dalej jako „PZP”) w art. 46 ust. 1 stanowi, iż zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została [...]

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 605 w dniu 4 maja 2015 r. Nowelizacja wprowadza [...]