Aktualności

/Aktualności

Wadliwe pełnomocnictwo także podlega uzupełnieniu jako brak formalny odwołania do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej

Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) w art. 187 ust.3 stanowi, iż jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 PZP, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania [...]

Oferta a czyn nieuczciwej konkurencji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) (art. 2 pkt 7a) jest nacelowane na wybór najkorzystniejszej oferty. W systemie zamówień publicznych oferta jest istotnym elementem toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego też ważną kwestia pozostają okoliczności [...]

5 mln opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jednak niezgodne z konstytucją

W ostatnim czasie informowaliśmy, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie pod sygn. akt: SK 25/11, orzekł, że w zakresie, w jakim ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r., Dz.U. Nr 90, poz. 594, dalej jako [...]

Dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej

Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) w art. 182 określa terminy, w których można wnieść odwołanie. Terminy te mają charakter zawity, co oznacza, że nie można ich przywrócić. Dochowanie terminu przy wnoszeniu odwołania podlega badaniu z urzędu przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej (dalej jako KIO). Wniesienie odwołania po [...]

Nowe progi kwotowe w zamówieniach publicznych w 2016 roku

Pragniemy poinformować, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE w sprawie kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie zmieni się także wartość średniego kursu złotego w stosunku do euro i wynosić będzie 4,1749. Obecnie kurs złotego w stosunku do euro wynosił 4,2249. [...]