Audyt Zamówień Publicznych

System kontroli zamówień publicznych jest bardzo rozbudowany. Najważniejszymi organami szeroko pojętego systemu nadzoru i kontroli udzielania zamówień publicznych są: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Komisje orzekające o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z naruszeniami przepisów o zamówieniach publicznych jest dochodzona zarówno wobec osób, które udzielały zamówienia, jak i wobec osób wykonujących czynności w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Czynności te obejmują przede wszystkim działania lub zaniechania naruszające przepisy o zamówieniach publicznych bądź wpływające na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, godzące w zasadę uczciwej konkurencji i jawności zamówień publicznych.

Jeżeli zajmujesz się zamówieniami publicznymi nie ryzykuj!

Odpowiedzialność możesz ponieść nie tylko na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych i za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ale również karną !

Nasi specjaliści w ramach audytu zdefiniują ryzyka i dadzą rekomendacje na przyszłość.

ZAKRES OFERTY

Audyt procesu udzielania zamówień publicznych przez zamawiających polega na weryfikacji poprawność przestrzegania u Klientów obowiązujących przepisów i procedur. Audyt wspomaga nadzór nad złożonymi procesami zachodzącymi w obszarze procesu udzielania zamówień publicznych. Problemy proceduralne i prawne, stanowią duży obszar ryzyka prawidłowej realizacji zamówień.

W wyniku przeprowadzonego audytu prezentujemy dla Państwa Raport z Audytu.

Na podstawie wniosków zawartych w Raporcie z Audytu przedstawiamy najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania do zastosowania mające na celu wyeliminowanie lub istotne ograniczenie ryzyk zdefiniowanych podczas audytu.