Usługi doradcze i konsultacje
Dla Zamawiającego

Zamawiającym oferujemy obsługę formalno-prawną od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przeprowadzenie procedury aż do wsparcia w przypadku sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, w tym w szczególności:

  • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia;
  • pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów;
  • pomoc przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • przygotowanie projektów umów;
  • pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
  • przygotowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, planów zamówień,regulaminów pracy komisji przetargowych, wzorów pism;
  • zastępstwo w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem wraz z pełną obsługą prawną w zakresie tych postępowań;
  • pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert;
  • pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej ręki;
  • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia.