Usługi doradcze i konsultacje
Dla wykonawcy

Wykonawcom oferujemy pomoc prawną i doradztwo na każdym etapie postępowania, w tym w szczególności:

  • konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert;
  • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania;
  • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających;
  • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty;
  • w przypadku trybów negocjacyjnych – wsparcie i dbanie o interes Klienta podczas negocjacji z Zamawiającym;
  • przygotowanie odwołań i reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
  • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia.