Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła spór dotyczący formy w jakiej została sporządzona oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę wnoszącego odwołanie. KIO stwierdziła, że sporządzenie oferty wpierw postaci papierowej i podpisanie jej własnoręcznym podpisem przez wykonawcę, a następnie zeskanowanie tak sporządzonego dokumentu i zaopatrzenie go w kwalifikowany podpis elektroniczny nie doprowadziło do powstania oferty w formie elektronicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów.

To już kolejny (po wyroku KIO z dnia 10 grudnia 2018 r., sygn. KIO 2428/18, dotyczącym algorytmu SHA-1) wyrok KIO zapadły na gruncie problematyki związanej z szeroko pojmowaną elektronizacją zamówień publicznych, który wzbudził wiele kontrowersji.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce. W numerze Piotr Źlik ekspert Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy przygotował artykuł na temat: ,,Skan oferty a postać elektroniczna dokumentu. Rozważania na kanwie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 stycznia 2019 r. (sygn. KIO 2611/18)’’.

Cały spis treści znajdą Państwo na stronie: https://zamawiajacy.pl/wnumerze35/