W dniu 19 października 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232

Nowela ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) (dalej jako „PZP”) ma na celu między innymi wymuszenie na zamawiających aby odstąpili od dotychczasowej praktyki stosowania jedynego kryterium oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jakim jest kryterium najniższej ceny.

Zgodnie z brzmieniem nowego ust. 2a art. 91 PZP kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż wyżej powołana dyspozycja przepisu nie powinna powodować większych problemów interpretacyjnych, to jednakowoż problemy mogą się pojawić przy próbie interpretacji takich pojęć jak : „powszechnie dostępny”, „ustalone standardy jakościowe” czy „koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia”, które to pojęcia nie zostały sprecyzowane w ustawie PZP.

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych (dalej również jako „UZP”) pn. „Kryteria oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.” (www.uzp.gov.pl) wskazano, iż tożsame sformułowania normatywne funkcjonują już w ustawie PZP na gruncie jej art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę, zatem obu sformułowaniom należałoby przypisać takie samo znaczenie, uwzględniając jednocześnie specyfikę obu instytucji.

Natomiast pozostaje jeszcze kwestia odpowiedzi na pytanie co należy rozumieć przez pojęcie „kosztów ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia”?

Kwestia ta ma istotne znaczenie dla zamawiających, o których mowa w art. 3 ust/ 1 pkt 1 i 2 PZP (jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), gdyż ci zamawiający za każdym razem gdy zdecydują się na zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert będą musieli wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób te koszty zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.

W wyżej powołanej opinii UZP w zakresie pojęcia „kosztów ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia” wskazano jedynie, że chodzi o takie elementy, które będą miały wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia.

W uzasadnieniu do powołanej na wstępie ustawy nowelizującej (www.sejm.gov.pl) podkreślano zaś, że niska cena oferowanych towarów i usług niejednokrotnie wynika z ich niskiej jakości, dlatego celem niniejszej ustawy jest wskazanie instytucjom zamawiającym wyraźnej wytycznej, by preferowały tych oferentów, którzy będą przedstawiać rozwiązania innowacyjne, a rozwiązania innowacyjne technologicznie są na ogół znacznie tańsze w użytkowaniu.

Mając na uwadze powyższe, wypada zatem uznać, że w opisie przedmiotu zamówienia należy uwzględniać wszelkie okoliczności, które wiążą się z całym okresem wykorzystania przedmiotu zamówienia jak np. koszty użytkowania, serwis, itp. Chodzi o to aby rzecz, która przy zakupie jest najtańsza nie okazała się najdroższa w użytkowaniu w przeciwieństwie do rzeczy, która w chwili zakupu może być droższa ale gwarantuje niskie koszty eksploatacyjne.

Na zakończenie należy ponadto zauważyć też, że omawiana regulacja nie wprowadza żadnych wytycznych co do wagi przypisanej kryterium ceny w porównaniu z zastosowanymi obok innymi kryteriami oceny ofert. W praktyce zatem cena może mieć nadal decydujące znaczenie.