Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 czerwca 2016 r. (sygn. KIO 808/16)

  • Izba skonstatowała, że w rozpoznawanym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający w specyfikacji nie nakazał szczególnego zachowania w przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Także żadnych szczególnych warunków w takich przypadkach nie przewidują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (…) W specyfikacji nie znalazły się szczególne uwarunkowania dlatego zamawiający powinien zbadać w ramach zaistnienia podstawy do wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zgodnie z tymi samymi regułami jak i wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.
  • Zgodnie z art. 141 P.z.p. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. (…) Izba stwierdza, że w związku z tą solidarną odpowiedzialnością oraz nakazem stosowania przepisów dotyczących samodzielnego wykonawcy do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (art. 23 ust. 3 P.z.p.) brak jest możliwości zróżnicowania odpowiedzialności w stosunku do któregokolwiek spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. (…) Dlatego, jeżeli jakikolwiek spośród tych wykonawców odstąpi od podpisania umowy lub nie zastosuje się do innych postanowień zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia się z gwarancji wadialnej. Ponadto w praktyce nie ma znaczenia czy do stanu takiego doprowadzą działania czy zaniechania podmiotu upełnomocnionego na podstawie art. 23 ust. 2 P.z.p. czy któregokolwiek innego podmiotu spośród pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, gdyż przepisy nie rozróżniają tych podmiotów.