rfelijak

/rfelijak

About rfelijak

This author has not yet filled in any details.
So far rfelijak has created 47 blog entries.

Wadliwe pełnomocnictwo także podlega uzupełnieniu jako brak formalny odwołania do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej

Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) w art. 187 ust.3 stanowi, iż jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 PZP, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania [...]

Oferta a czyn nieuczciwej konkurencji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) (art. 2 pkt 7a) jest nacelowane na wybór najkorzystniejszej oferty. W systemie zamówień publicznych oferta jest istotnym elementem toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego też ważną kwestia pozostają okoliczności [...]

5 mln opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jednak niezgodne z konstytucją

W ostatnim czasie informowaliśmy, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie pod sygn. akt: SK 25/11, orzekł, że w zakresie, w jakim ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r., Dz.U. Nr 90, poz. 594, dalej jako [...]

Dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej

Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) w art. 182 określa terminy, w których można wnieść odwołanie. Terminy te mają charakter zawity, co oznacza, że nie można ich przywrócić. Dochowanie terminu przy wnoszeniu odwołania podlega badaniu z urzędu przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej (dalej jako KIO). Wniesienie odwołania po [...]

Nowe progi kwotowe w zamówieniach publicznych w 2016 roku

Pragniemy poinformować, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE w sprawie kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie zmieni się także wartość średniego kursu złotego w stosunku do euro i wynosić będzie 4,1749. Obecnie kurs złotego w stosunku do euro wynosił 4,2249. [...]