rfelijak

/rfelijak

About rfelijak

This author has not yet filled in any details.
So far rfelijak has created 47 blog entries.

Sobota tak jak dzień ustawowo wolny od pracy na gruncie PZP.

Ustawa z dnia z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę w zakresie sposobu liczenia terminów na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie bowiem z dotychczasowym brzmieniem art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) do [...]

Nowelizacja ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – istotne akty wykonawcze

W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, który jest dostępny pod [...]

Próbka w zamówieniach publicznych – uzupełnienie czy wyjaśnienie?

Istota próbki W myśl art. 25 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Dopełnieniem tego przepisu Ustawy [...]

Wykonawco pamiętaj – nie wszystkie dokumenty można uzupełnić !

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm., dalej jako „PZP”), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy [...]

Obowiązek zwrotu wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej

Ustawa Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) (dalej jako „PZP”) w art. 46 ust. 1 stanowi, iż zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została [...]

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 605 w dniu 4 maja 2015 r. Nowelizacja wprowadza [...]