Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „specustawa covidowa”), miała za zadanie m.in. wspieranie wykonawców umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego (niezależnie od tego czy umowy te zostały zawarte na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, czy też nie).

Zobacz więcej