Podmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Co istotne, podmiotowym środkiem dowodowym nie jest wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oraz spełnianiu warunków udział w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (w postępowaniach powyżej progów unijnych jest to JEDZ).

Zobacz więcej