Z przyjemnością informujemy, że radca prawny Piotr Źlik, współpracownik Dział Prawa Zamówień Publicznych naszej Kancelarii, skutecznie reprezentował spółkę Metalzbyt-Hurt sp. z o.o., jako odwołującego, w sporze dotyczącym odrzucenia oferty odwołującego z powodu rzekomego błędu obliczeniu ceny z uwagi na niewskazanie przez odwołującego stawki podatku VAT w treści oferty w zakresie obejmującym zamówienie objęte prawem opcji. Zasadność przedstawionej przez naszą Kancelarię argumentacji doprowadziła do uwzględnienia odwołania w całości przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Krajowa Izba Odwoławcza zobowiązała zamawiającego do unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego, a także do poprawienia w ofercie odwołującego innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, poprzez uzupełnienie brakującej stawki podatku VAT, w zakresie obejmującym prawo opcji, z zastosowaniem analogicznej stawki podatku VAT, jak wskazana przez odwołującego w treści oferty dla zamówienia podstawowego (sygnatura sprawy: KIO 2049/20).