Jesteśmy aby Ci pomóc !

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na etapie przygotowania, złożenia, badania i oceny oferty wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujące:

 • Pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są wymagane w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jak je przygotować;
 • Pomoc w przygotowaniu ewentualnych pytań do Zamawiającego;
 • Pomoc w wypełnieniu formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
 • Pomoc w wypełnieniu formularza ofertowego w zakresie odnoszącym się do korzystania z zasobów podmiotów trzecich na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • Pomoc w wypełnieniu formularza ofertowego w zakresie odnoszącym się do zakresu i rodzaju podwykonawstwa;
 • Pomoc w sformułowaniu treści wzoru oświadczenia o udostępnieniu wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • Weryfikację podstaw prawnych do dysponowania określonymi zasobami na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (prawidłowe rozróżnienie zasobów własnych wykonawcy od zasobów podmiotów trzecich);
 • Pomoc w przygotowaniu zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do wskazanych dokumentów ofertowych wraz z odpowiednim uzasadnieniem (wykazaniem) ustawowych przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz rekomendacjami co do rodzaju dowodów na potwierdzenie zasadności tegoż zastrzeżenia;
 • Pomoc w przygotowaniu wyjaśnień w celu obalenia zarzutu rażąco niskiej ceny oferty wraz z rekomendacjami co do rodzaju dowodów na potwierdzenie braku rażąco niskiej ceny;
 • Rekomendacje co do prawidłowego uzupełniania wadliwych lub brakujących dokumentów ofertowych, w odpowiedzi na wezwanie wystosowane przez zamawiającego;
 • Pomoc w przygotowaniu wyjaśnień dotyczących wskazanych dokumentów ofertowych, w odpowiedzi na wezwanie wystosowane przez zamawiającego;
 • Rozróżnienie dokumentacji ofertowej w znaczeniu ścisłym (sensu stricte) od dokumentacji ofertowej w znaczeniu szerokim (sensu largo), na gruncie danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym znaczenia próbek) oraz skutków z tym związanych w kontekście odpowiedniego wyjaśniania, poprawiania lub uzupełniania dokumentacji ofertowej;
 • Pomoc po otwarciu ofert w postaci analizy ofert konkurencji i pomoc w przygotowaniu ewentualnych pism do Zamawiającego;
 • Pomoc w ewentualnym postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą łącznie z reprezentacją.

Zakres pomocy zależy od Twoich potrzeb !

Z nami unikniesz błędów w przygotowaniu oferty oraz związanych z przygotowaniem niewłaściwych dokumentów !

Pamiętaj

Błędy związane ze składaniem oferty mogą kosztować Cię UTRATĘ WPŁACONEGO WADIUM !!!