„Z dyspozycji art. 22 ust. 1b pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) wynika, że warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Natomiast Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: Rozporządzenie) stanowi, że w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (§2 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia).”

Zobacz więcej