W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, który jest dostępny pod następującym adresem: www.uzp.gov.pl

Informujemy też, że Urząd Zamówień Publicznych opracował ujednolicony tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych, uwzględniający ostatnią nowelizację, który jest dostępny pod następującym adresem: www.uzp.gov.pl

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych w dniu 28 lipca 2016 r. weszło też w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Można się z nim zapoznać pod adresem: www.uzp.gov.pl

Kolejne akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które weszły w życie w dniu 28 lipca 2016 r. to:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępne pod adresem: www.uzp.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych dostępne pod adresem: www.uzp.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) dostępne jest pod adresem: www.uzp.gov.pl

oraz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. poz. 1135) dostępne jest pod adresem: www.uzp.gov.pl

Warto też zapoznać się z przykładowymi wzorami oświadczeń dotyczących przepisów art. 25a ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jakie zostały opracowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wzory tychże oświadczeń dostępne są pod adresem: www.uzp.gov.pl

Radca Prawny Piotr Źlik, p.zlik@sadkowskiiwspolnicy.pl, Dział Prawa Zamówień Publicznych