Ustawodawca w ostatnim czasie nie ułatwia życia zamawiający i wykonawcą. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm., dalej jako „PZP”) kolejny raz doczeka się nowelizacji.

W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy PZP.

 

 

Główne zmiany dotyczą:
[checklist icon=”check” iconcolor=”green” circle=”yes”]

  • odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;W takim przypadku zamawiający będzie obowiązany jedynie do udzielania tych zamówień w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. Będzie to niewątpliwie ogromne uproszczenie i ułatwienie zamawiającym udzielania takich zamówień.Jednakowoż zachodzi pytanie o słuszność takiego rozwiązania w okolicznościach gdy nowe dyrektywy o zamówieniach publicznych uchyliły przewidziany obecnie w ustawie PZP podział na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, poddając zdecydowaną większość usług tym samym regulacjom. 
  • wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, pod warunkiem, że zamawiający przewidział taką przesłankę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • zmiany w zakresie dotyczącym powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie możliwości powoływania się przez wykonawcę na potencjał ekonomiczny innego podmiotu oraz przewidzenie odpowiedzialności solidarnej wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wystąpienia szkody zamawiającego z przyczyny zawinionego nieudostępnienia zasobów przez ten podmiot;
  • wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności;
  • wprowadzenia uregulowania dotyczącego korzystania przez zamawiających w czasie przygotowywania i przeprowadzania postępowań z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, przygotowanych i upowszechnionych przez Prezesa Urzędu;
  • zmiany w zakresie zatrzymania wadium m.in. służące ograniczeniu możliwości zatrzymania wadium wyłącznie do tych wykonawców, którzy nie uzupełnili dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, co skutkowało brakiem możliwości wybrania oferty;
  • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego do przedmiotu zamówienia, który jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe;Zmiana powoduje, iż oprócz kryterium ceny, co do zasady, zamawiający powinien także wprowadzić inne, pozacenowe kryterium. Przepisy jednak nie precyzują szczegółów jak zamawiający ma te kryteria ustalić, np. w ilu procentach ma decydować cena, a w ilu dodatkowe kryteria. Z dotychczasowej praktyki wynika wniosek, że większość zamawiających nie stosuje (nie potrafi bądź nie chce) innych kryteriów niż cena. Może zatem być tak, iż nawet jeżeli zamawiający ustanowią inne kryteria, to przypiszą im bardzo niski procent. Co do zasady będzie to zgodne z przepisami ale cel tej zmiany nie zostanie w takiej sytuacji osiągnięty.
  • modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny;Nowelizacja wprowadza także obowiązek żądania przez zamawiającego od wykonawcy wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, jeśli jego oferta jest o co najmniej 30 procent niższa albo od szacunkowej wartości przetargu, albo od arytmetycznej średniej wszystkich złożonych ofert. Dla wielu zamawiających, którzy do tej pory mieli duże problemy z określeniem kiedy mają do czynienia z rażąco niską ceną w przedstawianych im ofertach, będzie to zapewne duże ułatwienie.Ważne jest także, że ciężar dowodu, że oferta jest realna, wiarygodna i możliwa do wykonania w praktyce, będzie spoczywał zawsze na wykonawcy składającym taką ofertę!

[/checklist]

Źródło: www.uzp.gov.pl