W ostatnim czasie informowaliśmy, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie pod sygn. akt: SK 25/11, orzekł, że w zakresie, w jakim ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r., Dz.U. Nr 90, poz. 594, dalej jako KSCU) określa opłatę 5 procent od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, jest zgodna z prawem do sądu. Trybunał Konstytucyjny w tym postępowaniu nie rozstrzygnął jednak ostatecznie, czy kwota 5 mln. złotych, będąca maksymalną stawką tej opłaty, jest zgodna z Konstytucją, gdyż, jak wskazano, istotą skargi konstytucyjnej jest kwestionowanie przepisu, który był podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie skarżącego, a który to przepis narusza jego konstytucyjne wolności i prawa, zatem skoro w wypadku żadnej ze skarżących ostateczne rozstrzygnięcie nie dotyczyło maksymalnej opłaty, a jedynie opłaty stosunkowej (5% wartości sporu), to Trybunał Konstytucyjny w niniejszej sprawie nie mógł badać maksymalnej opłaty. Zdaniem Trybunału wykraczałoby to poza ramy konkretnej kontroli konstytucyjności prawa.

Powyższa wątpliwość została rozwiązana w wyniku wydania w dniu 15 kwietnia 2014 roku przez Trybunał Konstytucyjny wyroku (SK 12/2013), w którym Trybunał wskazał, że kwotę 5 mln zł jako opłatę sądową od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej należy uznać za „arbitralną i wygórowaną”. Trybunał orzekł, że art. 34 ust. 2 KSCU jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy wyrok został wydany w skutek rozpoznania skargi konstytucyjnej spółki z o.o. dotyczącej wysokości opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 34 ust. 2 KSCU narusza prawo dostępu do sądu oraz realizowane przed sądem okręgowym prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, wynikające z art. 77 ust. 2 konstytucji . Ponadto art. 34 ust. 2 KSCU jest niezgodny z art. 78 konstytucji, ponieważ ustanawia nadmiernie utrudnione (nieproporcjonalne) warunki wniesienia środka odwoławczego do sądu, jedynie formalnie gwarantując prawo zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji.

Trybunał uznał, że wszystkie opłaty sądowe w sprawach zamówień publicznych – niezależnie od tego, czy dotyczą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, czy przed tym momentem – będą obliczane według reguł określonych w art. 34 ust. 1 KSCU i będą miały charakter stały.

Wyrok zostanie w najbliższym czasie opublikowany w Dzienniku Ustaw i w tym dniu wejdzie w życie. Od dnia ogłoszenia wyroku przestanie obowiązywać w/w uregulowanie.

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował samego mechanizmu obliczania opłaty sadowej w sposób stosunkowy. Należy zatem oczekiwać, że w nadchodzących miesiącach Sejm przyjmie nowelizację KSCU, w której zmodyfikuje stan prawny, który będzie obowiązywał w konsekwencji wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Źródło: http://trybunal.gov.pl/